İHALE İLANLARI" />
 • BIST 1.529
 • Altın 440,387
 • Dolar 7,4042
 • Euro 9,0130
 • Kars -13 °C
 • Ardahan -12 °C
 • Iğdır -4 °C

26500 LT MOTORİN (PRO DİZEL ) 1000 LT (95 OKTAN)BENZİN

26500 LT MOTORİN (PRO DİZEL ) 1000 LT (95 OKTAN)BENZİN
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

26500 LT MOTORİN (PRO DİZEL ) 1000 LT (95 OKTAN)BENZİN

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

26500 lt Motorin (Pro Dizel ) 1000 Lt (95 oktan)benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/102926

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ortakapı Mahallesi Resul Yıldız Caddesi No:5 36100 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742126909 - 4742125347

c) Elektronik Posta Adresi

:

kars@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ve bağlı Kuruluşlar Sosyal Hizmet Merkezi,Engelsiz Yaşam bakım ve Rehabilitasyon Merkezi,Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Kadın Konuk Evi Müdürlükleri araçları için 26.500 Lt.Motorin,1000 Lt. Benzin 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İl Müdürlüğü ve Bağlı kuruluşlarımıza ait araçlar, Akaryakıt istasyonundan günlük ihtiyaç ölçüsünde alacaklardır

c) Teslim tarihi

:

Her bir idare aracı Yüklenicinin akaryakıt pompa istasyonunda tanımlı araç plakasına göre araç depolarına akaryakıt teslimi yapılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kars Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ihale servisi

b) Tarihi ve saati

:

14.03.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli bir akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan,teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge,

2-İstekli bir akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan  verilmiş ve iş bitim tarihine kadar  geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair "Bayilik yazısı" ve "Bayilik sözleşmesi"

3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği oşlan "istasyonlu Bayilik belgesi"

4-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan "İş yeri açma izin belgesi"

5-Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi"

6- Kars merkezde en az bir adet olmak üzere Türkiye genelinde OTTS sistemiyle araçlarımızın yakıt alabileceği bayyi ve stasyonların listesini belirtir belge 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge ve belgeler.

Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukardaki belgelerden biri ile birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin  imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu belirten yazının aslı veya noter tasdikli sureti.

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu bayisi ise teklif sahibinin dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair yazının aslı yada noter tasdikli suretinin verilmesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kars Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kars Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 • Yorumlar 1
  UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Kars Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0474 212 47 51 / 3 Hat 0545 325 81 44 / Reklam ve Haber İletişim harmankayagrup@gmail.com Faks : 04742124751