İHALE İLANLARI" />
 • BIST 110.059
 • Altın 174,736
 • Dolar 4,0867
 • Euro 5,0024
 • Kars -2 °C
 • Ardahan -1 °C
 • Iğdır 10 °C

İHALE İLANI

İHALE İLANI
TAŞKIN KORUMA TESİSLERİNDE KORUYUCU TEDBİRLER İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TAŞKIN KORUMA TESİSLERİNDE KORUYUCU TEDBİRLER İŞİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-24.BÖLGE KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 

Kars 241 Şube Taşkın Tesisleri Koruyucu Tedbirleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/603356

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Örnek Mahallesi A. Gaffar OKKAN Bulvarı 36200 Merke/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742125804 - 4742125811

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi24@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15.000,00 metre betonerme direkli kombine himaye çiti, 20.000,00 metre panel tel çit imalatı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kars İli sınırlarındaki taşkın tesisleri ve göletlerde

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 400 (Dörtyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 24.Bölge Müdürlüğü-KARS

b) Tarihi ve saati

:

07.02.2017 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası

veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-9 veya B-3 Grup İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine İnşaat Mühendisliği mezuniyet belgesi sunmak suretiyle ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Fiyat puanı (FP) (65 PUAN)

Fiyat puanlaması 65 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değeri üzerinde ve geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 65 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 65 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanı, Teknik değer nitelik puanı, Kapasite durumu puanı ve Tatbikat sicil puanı (FDUP) (35PUAN)

A.2.1 Kalite Nitelik Puanı  (KNP) (25 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite nitelik puanlaması 25 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık  basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Örnek:

A.002 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 150,00 TL,

İsteklinin  toplam teklif fiyatı( F) : 5.000,00  TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (150/5.000) *100 =  % 3

Aşağıdaki tabloya  göre  isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı

% 5,50 - % 8,50   arasında  olmadığı için puan alamayacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI

İş Kalemi No

İş Kalemi Adı

İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı (%)

Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)

A.001

Her Türlü Zeminde Her Cins Kazı Yapılması

% 0,10 (eşit) ile  % 0,40 (eşit) ve arasında ise

       1

A.002

Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Beton kalıbı yapılması ve C20/25 Beton İmalatlarının Yapılması (Beton Nakli Dahil)

% 5,50(eşit) ile  % 8,50 (eşit) ve arasında ise

       2

A.003

2,63 m yüksekliğinde betonerme direkli kombine himaye çiti yapılması

% 43,50 (eşit) ile  % 51,50 (eşit) ve arasında ise

      12

A.004

Uyarı levhaları ve korkuluk imalatı, yerine monte edilmesi ve boyanması

% 18,50 (eşit) ile  % 21,50 (eşit) ve arasında ise

       3

A.005

Panel Çit İmalatı ve Yerine Monte Edilmesi

% 22,00 (eşit) ile  % 26,00 (eşit) ve arasında ise

       7

                                                                                           TOPLAM:

      25

A.2.2 Teknik değer nitelik puanı  (TDNP) (5 PUAN)

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü),  karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-3 Grubu İşler  için 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı İş bitirme belgelerinin ihale ilan tarihi itibari ile güncellenen tutarın 3.000.000,00-TL ve üzerinde olması halinde tam 5 puan alacaktır. Bu değerin altında ki  değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır.

Örnek: 2.100.000,00-TL  iş bitirme belgesi sunan istekli (=2.100.000,00*5/3.000.000,00) 3,50 puan alacaktır.

Puanlama yapılırken sadece isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı yüklenici İş Bitirme ve kısmi geçici kabul tutanağı ile beraber sunmaları şartı ile yüklenici iş durum Belgeleri de dikkate alınacaktır.

İsteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda  iş ortaklığındaki ortaklıkları oranında dikkate alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş bitirme belgelerini ve bu iş bitirme belgelerini içeren tabloyu da bilgi amaçlı olarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

A.2.3  Kapasite Durum Puanı (KDP)  (3 PUAN)

Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ihale ilan tarihi itibariyle geçici kabulü yapılmamış ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli, ihalede teklif edeceği bedelin % 40’ ından fazla olan” yapım işlerinin beyan edilen sayısı için kapasite durum puanı (KDP)  (3 PUAN) hesaplanacaktır.

                         0 adet iş                      -                    3 puan

                         1 adet iş                      -                    2 puan

                         2 adet iş                      -                    1 puan

                         3 adet iş veya daha fazla adet iş -       0 puan

Örnek:

İstekli tarafından teklif edilen bedel: 1.000.000,00 TL olsun,

                                   1.000.000,00 TL x 0,40 = 400.000,00 TL

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış 400.000,00 TL üzeri, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli olan yapım işleri değerlendirmeye alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; her bir ortağın Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış 400.000,00 TL üzeri, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli olan yapım işleri değerlendirmeye alınacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde kapasite durum puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait kapasite durum puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

İsteklinin belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış yapım işlerinin sayısı (adet) belirlenip yukarıdaki tabloya göre  değerlendirilerek puan verilecektir. İsteklinin beyanı ile idare kayıtlarının tutmaması halinde idare kayıtları esas alınacaktır.

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yüklenimde bulunan bir iş ortaklığının ortağı olması halinde; ortak olduğu her iş ortaklık oranına bakılmaksızın 1 (bir) adet iş olarak değerlendirilecektir.

A.2.4. Tatbikat Sicil Puanı (TSP) (2 Puan)

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği işler üzerinden puanlama yapılacaktır. İstekli fesih veya devir ettiği işi olup olmadığına dair beyanını teklifi kapsamında sunacaktır.

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi varsa Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan,

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi yoksa Tatbikat Sicil Puanı 2 Puan

olarak hesaplanacaktır.

İsteklinin söz konusu beyanına ilişkin belgeyi teklifi kapsamında sunmaması durumunda Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır. İsteklinin beyanının gerçek olmadığının tespit edilmesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılacak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gereği yapılacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda Tatbikat Sicil Puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra (1/Ortak Sayısı) oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait Tatbikat Sicil Puanı ortakların (1/Ortak Sayısı) oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

A.2.5 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı, Kapasite Durumu Puanı ve Tatbikat Sicil Puanı toplamıdır.

FDUP= KNP+TDNP+KDP+TSP

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. Düzenlemesi yapılmıştır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 24.Bölge Müdürlüğü-İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü-KARS adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 24.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 • Yorumlar 0
  UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • KARS DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI18 Nisan 2018 Çarşamba 08:00
 • ALT YAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR17 Nisan 2018 Salı 08:15
 • İHALE İLANI12 Nisan 2018 Perşembe 07:55
 • İLAN11 Nisan 2018 Çarşamba 08:38
 • BARDAK SU SATIN ALINACAKTIR11 Nisan 2018 Çarşamba 08:37
 • KÖPRÜ RESTORASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR03 Nisan 2018 Salı 08:12
 • 39 KALEM MAL ALIM İŞİ03 Nisan 2018 Salı 08:11
 • İPEK YOLU YURT MÜDÜRLÜĞÜ PERDE İHTİYACI30 Mart 2018 Cuma 08:12
 • TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR30 Mart 2018 Cuma 08:11
 • KÜTÜPHANE RFID SİSTEMİ KURULUMU SATIN ALINACAKTIR27 Mart 2018 Salı 08:11
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Kars Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0474 212 47 51 / 3 Hat 0545 325 81 44 / Reklam ve Haber İletişim harmankayagrup@gmail.com Faks : 04742124751