İHALE İLANLARI" />
 • BIST 103.200
 • Altın 197,070
 • Dolar 4,7083
 • Euro 5,4926
 • Kars 17 °C
 • Ardahan 20 °C
 • Iğdır 28 °C

İHALE İLANI

İHALE İLANI
​KARS GÜLAHMET AYTEMİZ GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KARS GÜLAHMET AYTEMİZ GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  YEMEK YAPIMI VE TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

 

İhale kayıt numarası

TEMİZLİK VE YEMEK HAZIRLAMA            2017/23761

1-İdarenin

 

a) adresi

:Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı 125 36100 KARS MERKEZ

b) telefon ve faks numarası

:0474 223 24 41-0474  223 24 41 

c) elektronik posta adresi (varsa

ç) İhale dokümanının görülebileceği

adresi ( varsa)

:752017@meb.k12.tr

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 

a) niteliği, türü ve miktarı

1-Temizlik ve Yemek Hazırlama Hizmeti Alımı   Asgari Ücretle  4  Temizlik İşçisi  Asgari Ücretin % 20 fazlası 1 Aşçı  Hizmet Alımı                               

b) teslim [yeri/yerleri]

1-Temizlik ve yemek hazırlama teslim yeri Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyonu

c) teslim[tarihi/tarihleri]

1-Hizmet Alımı: 06/02/2017-31/12/2017 tarihleri arası (yaz tatili 10 haziran-17 eylül 2017  tarihleri arası hariç)

3-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

:Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Odası

b) tarihi ve saati

Temizlik ve yemek hazırlama                                             27/01/2017              10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

4.1.1 1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya Sanayi Odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili  mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde  bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3 - İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak  düzenlenen sicil,  izin, ruhsat vb. belgeler: (Temizlik ve yemek hazırlama hizmet alım işi için iş bitirme belgesi)

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret ve Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.3 - Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu

4.1.4 - Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5 - ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yerliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1-İş deneyimini gösteren belgeler: son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler  veya teknolojik ürün deneğim belgesi.

4.4 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Genel temizlik, Yemek hazırlama (pişirme) işlerinden birini yada ikisini bir arada gösteren belge.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-İhale dokümanı  görülmesi ve satın alınması

7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 50.00.- TL karşılığı  Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi İhale Komisyonu Odasında  satın alınabilir. İhale dokümanın posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler posta masrafı hariç 50.00.- TL doküman bedelini Kars Muhasebe Müdürlüğüne yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler , ihale doküman bedelini ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanın gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanın posta gönderilmesi halinde postanın ulaşmasında veya geç ulaşmasında yada dokümanın eksik olması dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Doküman posta  verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi kabul edilecektir.

7.2 -İhale teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 -Teklifler ihale tarih saatine kadar  Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi Karadağ Mah. Vali Hüseyin Atak Bulvarı No:125  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile  bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat  sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İhale kalemleri için ödenek mevcut olduğu sürece ödeme yapılacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren 60( Atmış )   takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- İhale, kanununun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 • Yorumlar 0
  UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Kars Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0474 212 47 51 / 3 Hat 0545 325 81 44 / Reklam ve Haber İletişim harmankayagrup@gmail.com Faks : 04742124751