İHALE İLANLARI" />
 • BIST 98.415
 • Altın 277,449
 • Dolar 5,7824
 • Euro 6,4409
 • Kars 17 °C
 • Ardahan 13 °C
 • Iğdır 24 °C

İHALE İLANI

İHALE İLANI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

26 KALEM LABORATUVAR CİHAZI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

26 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/413096

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sehitler Mahallesi Turan Çelik Caddesi, Rektörlük Hizmet Binasi,Kat: 6 36100 Üniversite Kampusu KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742251168 - 4742251166

c) Elektronik Posta Adresi

:

imidab@kafkas.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ayrıntıları İdari Şartnamenin ek kısmında yer alan 26 Kalem Laboratuvar Cihazı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kafkas Üniversitesi / Tıp Fakültesi Dekanlığı / Şehitler Mahallesi, Turan Çelik Caddesi / Üniversite Kampüsü / K A R S

c) Teslim tarihi

:

İstekliler; 26 kısım laboratuvar cihazından uhdelerinde kalan kısımları, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde Tıp Fakültesi Dekanlığı Laboratuvarlarına sağlam, kurulu ve çalışır vaziyette teslim edeceklerdir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü / idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / KARS

b) Tarihi ve saati

:

08.09.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Aday veya istekliler imalatçı olduklarını yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceklerdir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İsteklilerce; 26 kısımdan oluşan Laboratuvar Cihazından  teknik şartnamelerinde istenen ve teklif ettikleri kısımlardan  için;

a)Teknik servis için TSE'den alınmış " Teknik Servis Yeterlilik Belgesi,

b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş olan " Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi",

c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş olan " Garanti Belgesi" ibraz edilecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İsteklilerce;

1)Söz konusu 26 kalem Laboratuvar Cihazının her bir kısmı için TSE Belgesi ibraz edilecek olup, TSE Belgesine sahip olmayan kısımlar için ise CE Belgesi teklif zarfı içerisinde ibraz edilecektir. TSE Belgesinde ise teklif ettiği markalar yer almalıdır.

2)Söz konusu 26 kalem Laboratuvar Cihazından;  T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olan cihazlar için TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacak ve bu durum belgelendirilecektir. 

3) 26 kalem Laboratuvar Cihazından teklif edilen kısımlar için fabrikasyon hatalarına karşı en az 2 yıl üretici firma garantisine sahip olmalı, garanti bitiminden itibaren de 10 yıl  ücreti mukabili yedek parça ve servis garantisi verilmeli ve bu durum yazılı bir deklarasyona bağlanmalıdır. (Teknik Şartnamelerinde 1 yıl üretici firma garantisi istenen cihazlar için ise 1 yıl üretici firma garantisi aranacaktır.)

4) 26 kalem Laboratuvar cihazından teklif edilen kısımlar için Yetkili Bayilik veya Distribütörlük Belgesi teklif zarfında ibraz edilecektir.

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerce; 26 kısımdan oluşan Laboratuvar Cihazından  teknik şartnamelerinde istenen ve teklif ettikleri kısımlar için;

a)Teknik servis için TSE'den alınmış " Teknik Servis Yeterlilik Belgesi,

b) Sanayi ve Ticaret Bakanlğınca verilmiş olan " Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" ,

c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilmiş olan " Garanti Belgesi" ibraz edilecektir.

d) Söz konusu 26 kalem Laboratuvar Cihazı ihalesinde 1,3,4,5,10,15,18,19,20,22 ve 24.sırada yer alan cihazlarda yerli ürün lehine %15'lik fiyat avantajı uygulanacağından; Şayet teklif edilen ürünün yerli malı olduğu ve fiyat avantajından faydalanılmak isteniyorsa, bu durum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerce; söz konusu 26 kısımdan oluşan Laboratuvar Cihazından teklif edilen her bir kısma ait prospektüs/kataloglar ile isteklilere ait antetli kağıda yazılmış, orijinal katalog üzerinden Teknik Şartnamelerin her maddesinin cevaplandırıldığı " Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanlar ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa istekli firmanın o kısmı içeren teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Söz konusu teknik şartnameye uygunluk belgesi istekliler tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 18., 1., 10., 22., 3., 5., 24., 15., 4., 19., 20.kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / KARS adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü / idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 • Yorumlar 0
  UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Kars Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0474 212 47 51 / 3 Hat 0545 325 81 44 / Reklam ve Haber İletişim harmankayagrup@gmail.com Faks : 04742124751