İHALE İLANLARI" />
 • BIST 98.415
 • Altın 277,449
 • Dolar 5,7824
 • Euro 6,4409
 • Kars 17 °C
 • Ardahan 13 °C
 • Iğdır 24 °C

İHALE İLANI

İHALE İLANI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

KARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ İÇİN 4 KALEM CERRAHİ SET ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

KARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ İÇİN 4 KALEM CERRAHİ SET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/537972

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YUSUFPASA MAH HAYDARALİYEV CAD:N0:34 36100 MERKEZ KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742232294 - 4742231231

c) Elektronik Posta Adresi

:

kars.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kars Harakani Devlet Hastanesi için 4 KALEM CERRAHİ SET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kars Harakani Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici firma ile sözleşme yapıldıktan sonra işe başlanır. Yükleniciler ihale konusu ürünleri Hastanemizin ihtiyaç durumuna göre partiler halinde teslimat yapacaktır. Siparişler Hastanemiz Tıbbi Sarf Birimi tarafından verilir.Faks veya posta yolu ile yapılan siparişler firmanın eline ulaştığı tarihten itibaren 7(yedi) iş günü içerisinde Hastanemiz Tıbbi Sarf Birimine teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KARS İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) Yönetmelik kapsamında istekliler TITUBB'a kayıtlı olmalı, Yönetmelik kapsamında yer alan malzemeler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı  T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylı olması gerekmektedir.Onaylı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında vermek zorunludur. Ayrıca istekliler teklif ettikleri malzemelerin kalem sıra numaralarını TITUBB belgeleri üzerine yazacaklardır.

2) İstekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasına üretici veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların  adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.TİTUB kapsamı dışında olan ürünler için ise üretici firma tarafından düzenlenmiş beyanı teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.Yerli malı teklif eden istekliler lehine uygulanacak %15 fiyat avantajından yararlanmak için TOBB veya TESK tarafından düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasına sunmak zorunludur. 

3) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik şartname de belirtilen numuneler ihale saatine kadar komisyona sunulmalıdır.İstenilen numuneleri komisyona sunmayan eksik yada hatalı sunan firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

NUMUNELER SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA EN GEÇ 1 AY İÇİNDE İADE EDİLECEKTİR. BU ZAMAN ZARFINDA İSTEKLİLER TARAFINDAN ALINMAYAN NUMUNELER İÇİN İSTEKLİLER HİÇBİR HAK TALEBİNDE BULUNAMAYACAKTIR. İSTEKLİ FİRMALAR SUNDUKLARI NUMUNELERE FİRMA İSMİ VE KALEM NUMARASINI YAZARAK MALİ HİZMETLER BİRİMİNE TESLİM ETMELİDİRLER. TESLİM ALINACAK MALZEMELER İÇİN MALİ HİZMETLER BİRİMİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN TESLİM TUTANAKLARI KULLANILACAK OLUP, FİRMALARA AİT TESLİM TUTANAKLARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları Teknik şartnameye cevap başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARS İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TC HALK BANKASI KARS ŞUBE TR500 001 2009 4800 0005 0000 67yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MALİ HİZMETLER BİRİMİadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 • Yorumlar 0
  UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Kars Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0474 212 47 51 / 3 Hat 0545 325 81 44 / Reklam ve Haber İletişim harmankayagrup@gmail.com Faks : 04742124751