İHALE İLANLARI" />
 • BIST 1.212
 • Altın 481,734
 • Dolar 7,7847
 • Euro 9,2433
 • Kars 0 °C
 • Ardahan -2 °C
 • Iğdır 9 °C

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1) ALIMI

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1) ALIMI
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KARS) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1) ALIMI

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KARS) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Isınma Amaçlı Kömür (Tip-1) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/161115

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESI ESKI ERZURUM YOLU 36100 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742120070 - 4742121115

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihlkom36@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.500.000 KĞ. TİP-1 KÖMÜR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

AYRINTILI BİLGİ İHALE DOKÜMANININ EKİ KÖMÜR DAĞITIM ÇİZELGESİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

c) Teslim tarihi

:

Malın teslim tarihi veya tarihleri (teslim programı), Kömür İhtiyaç ve Dağıtım Çizelgesinde Olduğu Gibi Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip (tescil ve vizeye tabi sözleşmeler için tescilin yükleniciye tebliğ edildiği günden itibaren, tescil ve vizeye tabi olmayan sözleşmeler içinse yükleniciye mal teslimine başlanması için ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup, sözleşmenin taraflarca imzası ve bu şartnamede belirtildi ise noter tarafından tescil edildiği tarihi takip eden günden itibaren) mal teslim edilecek / işe başlanacaktır. Mal Teslimi; İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde defeaten teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kars İl J.K.lığı

b) Tarihi ve saati

:

16.05.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. ISINMA AMAÇLI KÖMÜR VE YAKACAK ODUN (NAKLİYELİ) İHALESİNE KATILACAK İSTEKLİLERE YÖNELİK İHTİYAÇ LİSTESİNİN ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI İÇİN;                                   

-İTHALATÇILARIN İTHALATÇI KAYIT BELGESİNİN,

-ÜRETİCİLERİN UYGUNLUK İZİN BELGESİNİN,

-DAĞITICILARIN HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİNİN,

-SATICILARIN İSE HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİNİN,

ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİNİ İHALE AŞAMASINDA İHALE KOMİSYONUNA VERMESİ ZORUNLUDUR.

2. AYRICA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ VEYA YERLİ KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK İZİN BELGESİ MUAYENE AŞAMASINDA MUAYENE VE KABUL HEYETİNE TESLİM EDECEKTİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü kömür satım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kars İl J.K.lığı Lojistik Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kars İl J.K.lığı İhale Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 • Yorumlar 0
  UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Kars Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0474 212 47 51 / 3 Hat 0545 325 81 44 / Reklam ve Haber İletişim harmankayagrup@gmail.com Faks : 04742124751