İHALE İLANLARI" />
 • BIST 1.191
 • Altın 487,026
 • Dolar 7,9427
 • Euro 9,4068
 • Kars -1 °C
 • Ardahan 0 °C
 • Iğdır 7 °C

KÖPRÜ RESTORASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR

KÖPRÜ RESTORASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARAYOLLARI KARS 18. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÖPRÜ RESTORASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KARAYOLLARI KARS 18. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2018/154104

İşin Adı

:

Kars İlinde Bulunan Tarihi Taşköprü Iı Ve Gediksatılmış Köprüleri Restorasyonu İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

  

a) Adresi

:

Yenişehir Mahallesi Çevre Yolu Cad. No:29/D 36100

b) Telefon ve faks numarası

:

4744536000 - 4742136337

c) Elektronik posta adresi

:

bol18@kgm.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

 

2 - İhale konusu yapım işinin

  

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Adet Taş Köprünün Restorasyonu (Demir Aksam, Taş ve Ahşap Malzeme Yenileme, Boya İşleri ve İlave İşleri)

b) Yapılacağı Yer

:

Kars İli

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

ç) İşin süresi

:

İşyeri teslim tarihinden itibaren 600 (Altıyüz) gün

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

  

a) Yapılacağı yer

:

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Yenişehir Mahallesi Çevre Yolu Cad. No:29/D 36100 Merkez/KARS

b) Tarihi ve saati

:

20.04.2018 - 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.4. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

4.1.6.1.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz taahhütü ,
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.1.9.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 -

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 70 oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.3.2.1 Anahtar Teknik Personel

 

ADET       MESLEKİ ÜNVANI      MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

   1            Yüksek Mimar/Mimar             En az 5 yıl deneyimli.

 

5 (beş) yıl ve üzeri deneyimli olması koşulu ile; 1 adet Mimar anahtar teknik personel olarak istenilmekte olup, teknik müdür veya proje müdürü olarak görev yapacak bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur.

       

Anahtar Teknik Personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

 

Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

Anahtar Teknik Personelin sadece teklif veren istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunludur. Başka bir istekli bünyesinde çalıştığının tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.      

Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.

İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

4.3.2.2 Teknik Personel

 

ADET   POZİSYONU       MESLEKİ ÜNVANI                   MESLEKİ ÖZELLİKLER

  1         Şantiye Şefi           Rest.Uzm.Yük.Mim./Mimar       En az 5 yıl deneyimli.

  1         Şantiye Şefi Yrd.  İnş.Yük.Müh./İnş.Müh.               En az 5 yıl deneyimli.

  1         Topoğraf               Harita Teknikeri                   Konusunda en az 3 yıl deneyimli.

 

İhale konusu işte; taahhüt edilerek çalıştırılması öngörülen mimarlar ve mühendisler için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, miktarına ve oranına bakılmaksızın restorasyon konusunda iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl önce konuda  yüksek lisans yapmış olması şartı aranır.

Teknik personelin özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, tevsik edilir.

Taahhüt teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.

İhale konusu işte taahhüt edilerek çalıştırılması öngörülen teknik personel için, Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.

İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak;

1.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve restorasyon uygulama projeleri Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış olan esaslı onarım niteliğine haiz taş kemer köprü restorasyon uygulamaları benzer iş olarak kabul edilecektir. (1)

(1)İsteklilerin;
• Restorasyonunu yapmış oldukları yapının tescil kararı,
•  Restorasyon uygulama projesinin uygun bulunduğuna dair koruma bölge kurulu kararı 
sunulması zorunludur.

4.4.1 İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 460,00 TL  [Dörtyüzaltmış Türk Lirası] karşılığı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yenişehir Mahallesi Çevre Yolu Cad. No:29/D Merkez/KARS adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yenişehir Mahallesi Çevre Yolu Cad. No:29/D Merkez/KARS adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 ( Yüzyirmi)  takvim günüdür.

 

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

 

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

 

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

 

15. İsteklilerin kendisi veya temsilcileri ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 (üç) gün önce satın almaları zorunludur.

 

 • Yorumlar 0
  UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Kars Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0474 212 47 51 / 3 Hat 0545 325 81 44 / Reklam ve Haber İletişim harmankayagrup@gmail.com Faks : 04742124751