İHALE İLANLARI" />
 • BIST 1.467
 • Altın 438,885
 • Dolar 7,3775
 • Euro 8,9266
 • Kars -11 °C
 • Ardahan -4 °C
 • Iğdır -3 °C

12000 TON KÖMÜRÜN DDY VAGONLARDAN ALINARAK 72 KÖY VE 23 MAHALLEDE EV EV DAĞITIM İŞİ

12000 TON KÖMÜRÜN DDY VAGONLARDAN ALINARAK 72 KÖY VE 23 MAHALLEDE EV EV DAĞITIM İŞİ
KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

12000 TON KÖMÜRÜN DDY VAGONLARDAN ALINARAK 72 KÖY VE 23 MAHALLEDE EV EV DAĞITIM İŞİ

KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

12000 Ton Kömürün DDY Vagonlardan alınarak 72 Köy ve 23 Mahallede ev ev dağıtım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/198329

1-İdarenin

a) Adresi

:

ORTAKAPI MAH. RESUL YILDIZ CAD. NO:5 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742126569 - 4742126569

c) Elektronik Posta Adresi

:

karssydv@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kars SYDV Başkanlığınca 2018 kış döneminde Kars Merkez ve Merkeze bağlı köylerde bulunan ihtiyaç sahibi ,kişilere 12.000 ton kömürün ev ev dağıtımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kars Merkez ve Merkeze bağlı 72 Köy ve 23 Mahallede ev ev dağıtımı

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüz seksen) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ORTAKAPI MAH. RESUL YILDIZ CAD. NO:5 MERKEZ KARS

b) Tarihi ve saati

:

17.05.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,Taahhüt işleri veya nakliyecilik faaliyetine ilişkin belge. Nakliyede kullanılacak araçlar ruhsat üzerinde istiap haddi en az 10 ton kapasiteli en az 2 kamyon olacaktır.K1 veya C2 belgesi için nakliyede kullanılacak araçlar yükleniciye ait olacaktır. İstekli bu işin süresinde tamamlanabilmesi için yeteri kadar kamyon- kamyonet ve sigortalı işci bulundurmak zorundadır. İstekliye ait K1 veya C2 belgesi ve araçlara ait K1 veya C2  taşıt belgesi için Başkanlığımızın Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ile yapacağı yazışma sonrası alacağı teyit yazılarıyla geçerlilik kazanacaktır. ruhsatların asıllarını veya noter onaylı suretlerini  ihale komisyonuna sunmak zorundadır. Araçlar Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen şartlara haiz olacaktır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Nakliyede kullanılacak araçlar ruhsat üzerinde istiap haddi en az 10 ton kapasiteli , trafiğe çıkış tarihleri 2006 yılı ve  sonrasında olmalıdır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yük ve eşya taşıma işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Ortakapı Mah. Resul Yıldız Cd. No:5 KARS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 • Yorumlar 0
  UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Kars Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0474 212 47 51 / 3 Hat 0545 325 81 44 / Reklam ve Haber İletişim harmankayagrup@gmail.com Faks : 04742124751