• BIST 3.020,01
 • Altın 1020.591
 • Dolar 18.0919
 • Euro 18.2394
 • Kars 22 °C
 • Ardahan 19 °C
 • Iğdır 28 °C

Ramazan Köşesi (Bakara 175)

Doğan KUŞMAN

Bismillâhirrahmânirrahîm
AYETİ ANLAMAK YETMİYOR, HAYATIMIZA TATBİK ETMEK GEREKİYOR. TATBİK EDİLEN AYET DE, EMRE İMAN ETMEK ANLAMINA GELİR.
DİYANET İŞLERİNİN AÇIKLAMASI;
BAKARA-175:Ulâikellezîneşteravud dalâlete bil hudâ vel azâbe bil magfireh (magfireti), fe mâ asberehum alen nâr(nâri). İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar.
Bakara 170.uncu ayeti, kelimeleri karşılığı ne manaya geliyor bakalım.
Kelime anlamı karşılığı açıklaması:
BAKARA-175:Ulâikellezîneşteravud dalâlete bil hudâ vel azâbe bil magfireh (magfireti), fe mâ asberehum alen nâr(nâri).İşte onlar ki hidayet karşılığında dalâleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir?
İnsanların dalâlet'e karşı tercih etmedikleri HİDAYET NEDİR DERSEK;
"… kul innel hudâ hudallâhi De ki: "Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır…" (ALİ İMRAN-73)"
…kul inne hudâllâhi huvel hudâ De ki: "Muhakkak ki Allah'a ulaşmak (Allah'ın kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir…" (BAKARA-120)
İnsanın ölmeden Allah'a ait ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi Allah'a ruhunu ulaştırmak için yönelmesi ile hidayete eriyorlarsa; 
"İşte onlar ki hidayet karşılığında dalâleti,"(BAKARA-175)Allah'ın bu sözünden anlaşılan bir insan ya dalâlettedir veya hidayettedir. İnsanların dalâlette iken hidayete erebilmek için Allah'a yönelmeleri lazım ( ölmeden ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekmektedir)ki, dalâletten kurtulup dünya ve ahiret saadetinin sahibi olabilsin. Bir tek yönelme ( ulaşmayı dileme) yeterlimi, kalben samimi bir dilek ile dilenirse Allah söz vermiş.
RA'D-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihi), kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe).Ve kâfirler: "Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mı?" derler. De ki: "Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir)."
Bir tek yönelme ( ulaşmayı dileme) yeterlimi, kalben samimi bir dilek ile dilenirse Allah söz vermiş.
Allah'a samimi olarak yöneleni Allah kendisine ulaştırır.
Allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu)." "Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır)."(şura-13)
Allah'a samimi kim yönelirse takva sahibi olur.
RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne). O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
BAKARA-175:Ulâikellezîneşteravud dalâlete bil hudâ vel azâbe bil magfireh (magfireti), fe mâ asberehum alen nâr(nâri).İşte onlar ki hidayet karşılığında dalâleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir?
Hidayet karşılığı dalâlette kalmaları mağfiret karşılığı azabı satın alması NE DEMEK. 
ENFÂL-29: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec'al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi). Ey âmenû olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.
Eğer Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı Allah mağfiret edeceğini söylüyor. Mağfiretin ne zaman olacağını da araştırırsak, Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibi olmuş Allah'a kul olmaya adım atan kişiye Allah mağfiret edeceğini(bütün günahlarının sevap olarak yazılacağını söylüyor. 
FURKÂN-71: Ve men tâbe ve amile sâlihan fe innehu yetûbu ilallâhi metâbâ(metâben).Ve kim (mürşidi önünde) tövbe eder ve salih amel (nefs tezkiyesi) işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır (hayattayken ruhu Allah'a ulaşır).
Bu salih amel işleyenler mağfiret edilmeleri söz konusu.
FURKÂN-70:İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûren rahîmâ(rahîmen). Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü'min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o takdirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur'dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm'dir (rahmet nuru gönderendir).
Allah, insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği mürşitlerinin önünde tövbe almaları sonucu, günahlarının sevaba çevrileceğini vaad ederken. Bu insanlar dalâleti tercih etmişlerdir.
BAKARA-175:Ulâikellezîneşteravud dalâlete bil hudâ vel azâbe bil magfireh (magfireti), fe mâ asberehum alen nâr(nâri).İşte onlar ki hidayet karşılığında dalâleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir?

Günahlarının sevaba çevrilmesini farkına varmadan istemeyen ve bu neden ile azabı tercih eden kişilerden bahsediyor. Dalâlette olduklarının farkında değiller İslâm'ın beş şartı ile veya sadece inandıkları için kurtulacaklarını zannı içindedirler. Hidayete karşı dalâleti satın almışlardır.
Çünkü ellerindeki Kur'ân'ın meal ve tefsirlerinde ne manaya geldiği ve ne yapılması gerektiği anlaşılmayan bir açıklama ile karşı karşıyadır. Müfessirler mana veremiyorsa onların da Allah ile ilişkileri vahim olduğu ortaya çıkmaktadır.
DİYANET MEALİ; 
BAKARA-175:Ulâikellezîneşteravud dalâlete bil hudâ vel azâbe bil magfireh (magfireti), fe mâ asberehum alen nâr(nâri).İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Ne sapıklığın ne de hidayetin ne manaya geldiği ne anlamı olduğu verilmeyen bir açıklama. Bağışlama demek ile ne kast edildiği, nasıl bağışlanacağız sorularının cevabını vermeyen bir açıklama. Neden açılayamadıkların Allah açıklamış.
Bu meal verenler ulul elbab değil.
ÂLİ İMRÂN-7: Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu muteşâbihât(muteşâbihâtun), fe emmellezîne fî kulûbihim zeygun fe yettebiûne mâ teşâbehe minhubtigâel fitneti vebtigâe te'vîlih(te'vîlihi), ve mâ ya'lemu te'vîlehû illâllâh(illâllâhu), ver râsihûne fîl ilmi yekûlûne âmennâ bihî, kullun min indi rabbinâ, ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb(elbâbi). Kitabı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem (hüküm ihtiva eden, mânâsı açık olan) âyetlerdir, onlar Kitabın esasıdır ve diğerleri, muteşâbihtir (yoruma açık âyetlerdir). Fakat kalplerinde eğrilik (bâtıla meyil) bulunanlar, bu sebeple muteşâbih olanlara (yorum gerektirenlere) tâbî olurlar. Ondan fitne çıkarmak için, onun te'vilini (yorumunu) yapmak isterler. Ve onun te'vilini Allah'dan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise: "Biz O'na îmân ettik, hepsi Rabbimizin katındandır" derler, onlar da tezekkür edemezler, sadece Ulûl'elbab (daimi zikrin ve sırların sahipleri) (tezekkür edebilir).
Kur'ân'ı açıklayanlar ulul elbab değillerse kavram kargaşası oluşuyor ve Arapça bildikleri için bu kitap ehli olanlar halkın teveccühünü kazandıkları için Allah dostlarının sözlerine itibar etmemektedirler.    
Ulul elbab olan kişilerin ehli zikir olmaları Kur'ân'ı tezekkür etme izninin sahibi olmuşlardır.
ÂLİ İMRÂN-191:Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard(ardı), rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ(bâtılan), subhâneke fekınâ azâben nâr(nârı). Onlar (ulûl elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri), ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken (daima) Allah'ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler (ve derler ki): "Ey Rabbimiz! Sen bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Sen Subhan'sın, artık bizi ateşin azabından koru. 
Ulul elbab olan Allah dostları günün yirmi dört satında da Allah zikrini kalpleri ile yapan kişiler Allahın birçok güzelliklerine sahiptirler.
BAKARA-269:Yu'til hikmete men yeşâu, ve men yu'tel hikmete fe kad ûtiye hayran kesîrâ(kesîren), ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb(elbâbi). (Allah) hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ve ulûl elbabtan başkası tezekkür edemez. 
Allah adını devamlı zikrettiği için devamlı hayır (pozitif derecat) kazanan ve hikmet sahibi bu Allah dostları ehli zikir oldukları için tezekkür ederler, çünkü ayetlerin ne mana içerdiğini Allah'a sorarak öğrenen kişiler.
ENBİYÂ-7: Ve mâ erselnâ kableke illâ ricâlen nûhî ileyhim fes'elû ehlez zikri in kuntum lâ ta'lemûn(ta'lemûne).Ve senden önce, vahyettiğimiz rical (erkekler)den başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline (daimî zikrin sahiplerine) sorun. 
Allah insanların bilemedikleri şeyleri ulul elbab kullarına sormalarını ister. İnsanlar ise Arapça kıraatleri güzel diye kitap ehline yönelirler. Ve insanların çoğu hüsrandadırlar. 
DİĞER 25 MÜELLİFLERİN MEALLERİNE SIRAYLA BAKALIM.

İmam İskender Ali Mihr    :    İşte onlar ki hidayet karşılığında dalâleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir?
Diyanet İşleri    :    İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!)
Abdulbaki Gölpınarlı    :    Onlardır sapıklığı doğru yola, azâbı yarlıganmaya karşılık olarak satın alanlar; ateşe ne de sabırlı kimselerdir ya.
Adem Uğur    :    Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı, mağfirete bedel olarak da azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar!
Ali Bulaç    :    Onlar, hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar!
Ali Fikri Yavuz    :    Onlar, hak yolu bırakıp sapıklığı, mağfiret yerine azâbı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe ne de sabırlıdırlar!...
Bekir Sadak    :    Onlar dogruluk yerine sapikligi, magfiret yerine azabi alanlardir.
Celal Yıldırım    :    İşte onlardır ki doğru yolun karşılığında sapıklığı, günahlardan arınıp temizlenme yerine azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne de sabırlıdırlar!
Diyanet İşleri (eski)    :    Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı alanlardır.
Diyanet Vakfi    :    Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı, mağfirete bedel olarak da azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar!
Edip Yüksel    :    Onlar, hidayet karşılığında sapıklığı ve affedilme karşılığında azabı satın almışlardır. Ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar!
Elmalılı Hamdi Yazır    :    Onlar işte hidayeti verib dalâleti, mağfireti bırakıb azabı satın alan kimseler, bunlar ateşe ne sabırlı şeyler!...
Elmalılı (sadeleştirilmiş)    :    İşte onlar, hidayeti verip sapıklığı, bağışlamayı bırakıp azabı satın alan kimselerdir. Bunlar ateşe ne kadar da dayanıklı şeyler!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)    :    İşte onlar, hidayeti verip sapıklığı, affedilmeyi bırakıp azabı satın alan kimselerdir. Bunlar, ateşe karşı ne kadar da sabırlıdırlar!
Fizilal-il Kuran    :    Onlar hidayet karşılığında sapıklığı, mağfiret karşılığında azabı satın alanlardır. Onlar Cehennem ateşine karşı ne kadar da dayanıklıdırlar!
Gültekin Onan    :    Onlar, hidayet karşılığında sapıklığı ve bağışlanma karşılığında azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar.
Hasan Basri Çantay    :    Onlar doğru yolu bırakıb sapıklığı, mağfirete bedel azaâbı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne de sabırlıdırlar!. 
İbni Kesir    :    Onlar, hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında azabı satın almışlardır. Onlar, ateşe karşı ne de sabırlıdırlar.
Muhammed Esed    :    İşte onlar hidayet karşılığında sapıklığı ve mağfiret karşılığında azabı satın almışlardır. Oysa ateşten ne kadar az korkar görünüyorlar!
Ömer Nasuhi Bilmen    :    Onlar o kimselerdir ki, hidâyet mukabilinde dalâleti, mağfiret mukabilinde azabı satın almışlardır. Onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir?
Şaban Piriş    :    Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı; mağfireti bırakıp azabı satın alan kimselerdir. Ateşe karşı ne de sabırlıdırlar.(!)
Suat Yıldırım    :    İşte onlar hidâyeti bırakıp dalaleti, mağfireti verip azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklı imişler!
Süleyman Ateş    :    Onlar hidâyet karşılığında sapıklık, mağfiret karşılığında azâb satın almışlardır. Onlar ateşe, karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!)
Tefhim-ul Kuran    :    Onlar, hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar.
Ümit Şimşek    :    Onlar doğru yolu sapıklıkla, bağışlanmayı azapla değiştirmiş olan kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklı şey bunlar!
Yaşar Nuri Öztürk    :    İşte bunlar hidayeti satıp şaşkınlığı, affedilmeyi satıp azabı almışlardır. Ne kadar da dayanıklıdırlar ateşe!...
Diyanet İşleri    :    İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!)
Abdulbaki Gölpınarlı    :    Onlardır sapıklığı doğru yola, azâbı yarlıganmaya karşılık olarak satın alanlar; ateşe ne de sabırlı kimselerdir ya.
Adem Uğur    :    Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı, mağfirete bedel olarak da azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar!
Ali Bulaç    :    Onlar, hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar!
Ali Fikri Yavuz    :    Onlar, hak yolu bırakıp sapıklığı, mağfiret yerine azâbı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe ne de sabırlıdırlar!...
Bekir Sadak    :    Onlar dogruluk yerine sapikligi, magfiret yerine azabi alanlardir.
Celal Yıldırım    :    İşte onlardır ki doğru yolun karşılığında sapıklığı, günahlardan arınıp temizlenme yerine azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne de sabırlıdırlar!
Diyanet İşleri (eski)    :    Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı alanlardır.
Diyanet Vakfi    :    Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı, mağfirete bedel olarak da azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar!
Edip Yüksel    :    Onlar, hidayet karşılığında sapıklığı ve affedilme karşılığında azabı satın almışlardır. Ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar!
Elmalılı Hamdi Yazır    :    Onlar işte hidayeti verib dalâleti, mağfireti bırakıb azabı satın alan kimseler, bunlar ateşe ne sabırlı şeyler!...
Elmalılı (sadeleştirilmiş)    :    İşte onlar, hidayeti verip sapıklığı, bağışlamayı bırakıp azabı satın alan kimselerdir. Bunlar ateşe ne kadar da dayanıklı şeyler!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)    :    İşte onlar, hidayeti verip sapıklığı, affedilmeyi bırakıp azabı satın alan kimselerdir. Bunlar, ateşe karşı ne kadar da sabırlıdırlar!
Fizilal-il Kuran    :    Onlar hidayet karşılığında sapıklığı, mağfiret karşılığında azabı satın alanlardır. Onlar Cehennem ateşine karşı ne kadar da dayanıklıdırlar!
Gültekin Onan    :    Onlar, hidayet karşılığında sapıklığı ve bağışlanma karşılığında azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar.
Hasan Basri Çantay    :    Onlar doğru yolu bırakıb sapıklığı, mağfirete bedel azaâbı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne de sabırlıdırlar!. 
İbni Kesir    :    Onlar, hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında azabı satın almışlardır. Onlar, ateşe karşı ne de sabırlıdırlar.
Muhammed Esed    :    İşte onlar hidayet karşılığında sapıklığı ve mağfiret karşılığında azabı satın almışlardır. Oysa ateşten ne kadar az korkar görünüyorlar!
Ömer Nasuhi Bilmen    :    Onlar o kimselerdir ki, hidâyet mukabilinde dalâleti, mağfiret mukabilinde azabı satın almışlardır. Onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir?
Şaban Piriş    :    Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı; mağfireti bırakıp azabı satın alan kimselerdir. Ateşe karşı ne de                    sabırlıdırlar.(!)
Suat Yıldırım    :    İşte onlar hidâyeti bırakıp dalaleti, mağfireti verip azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklı imişler!
Süleyman Ateş    :    Onlar hidâyet karşılığında sapıklık, mağfiret karşılığında azâb satın almışlardır. Onlar ateşe, karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!)
Tefhim-ul Kuran    :    Onlar, hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar.
Ümit Şimşek    :    Onlar doğru yolu sapıklıkla, bağışlanmayı azapla değiştirmiş olan kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklı şey bunlar!
Yaşar Nuri Öztürk    :    İşte bunlar hidayeti satıp şaşkınlığı, affedilmeyi satıp azabı almışlardır. Ne kadar da dayanıklıdırlar ateşe!...
Hacet namazının kılınışı:
Hacet namazını perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde veya kandil gecelerinde kılınması asildir. Ama bütün gecelerde kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet edilir.
Namazda aşağıdaki âyetler okunur:
1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
2. Rekâtın sonunda : Ettehiyyâtü
3. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Namaz tamamlandıktan sonra Allah'tan hacet neyse o istenir. Allah'tan mürşid istemek için bu namaz kılındıysa mürsid istenir.

Bu namazdan sonra hiç konuşmadan yatmak gerekir. Yatarken kıbleyi sağa alacak şekilde yatak kurulur. Vücudun ön cephesi kıbleye çevrilerek yan üstü yatılır, 3 Âyetel Kürsî okunur ve Allah'tan mürşid istenir. Eğer kişinin haceti mürşid değil de başka bir hedefe ulaşmaksa (zahirî veya Batıni bir hedef olabilir) o hedefe ulaşmak istenir. Sessiz zikir (hafî zikir) bu istekten sonra baslar. Yanüstü yatıldığı için sağ kulak yastığa gelecektir. Bas biraz sağa, sola oynatılarak kulakta kalbin atışlarının, basınç sebebiyle rahatça duyulacağı pozisyona gelinir. Ve kalbin her çift atışında "Allah, Allah" diyerek kişi Allah'ı zikr-i hafî ile (yani sessiz olarak) içinden zikredecektir.
Eğer ilk namazdan sonra yatıldığında birşey görülmez ise tekrar tekrar, her perşembeyi cumaya bağlayan gece namaza devam edilmelidir. Her gece de kılınabilir.

ALLAH'A EMANET OLUN

 • Yorumlar 0
  UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Kars Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0474 212 47 51 / 3 Hat 0545 325 81 44 / Reklam ve Haber İletişim [email protected] Faks : 04742124751